Návštěvní řád koupaliště

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ DAČICE

 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu a tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení a pokyny zaměstnanců.

 

I. VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

 

1.Vstup je povolen pouze v provozní době, s platnou vstupenkou či čipovým nosičem. Prodej vstupenek začíná 15 min. před otevřením areálu a končí 45 min. před uzavřením. Při ztrátě vstupenky nebo čipového nosiče se náhrada neposkytuje,

2.Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem do 1 roku je vstup zakázán. Každé dítě musí mít vlastní plavky. Děti do 3 let věku musí mít plavky s gumičkami na nohavičkách.

3.Koupaliště nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím nebo sportovní přípravě. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru zakázáno koupání veřejnosti.

4.Za případnou ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost, nejsou li uloženy na místě k tomu určeném.

5.Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.

 

                               II. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

 

1.Do prostoru areálu mají zakázán přístup a pobyt osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

2.Do prostoru areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími nemocemi, bacilonosiči střevních a jiných chorob, kteří nejsou od rodiny izolováni, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu a zahmyzené

3.Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejíž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

4.Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů pracovníků areálu.

5.Do areálu koupaliště platí zákaz vstupu se zvířaty.

 

III. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 

1.Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat v prostoru očistných sprch.

2.Návštěvníci areálu musí používat vlastní čisté plavky. V trenýrkách, kalhotách s volnými nohavicemi a kapsami – tzv. bermudách a ve spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán. Do bazénu je zakázán vstup ve svrchním oblečení a dětem bez plavek nebo papírových plen, které nejsou určeny ke koupání.

3.Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení koupaliště a šetřit vodou.

4.Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

5.Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost. K osobám s omezenou schopností pohybu se návštěvníci chovají ohleduplně.

6.Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto Řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.

7.Místnost ošetřovny je označena logem. Drobná poranění ošetří, nevolnosti a první pomoc v případě tonutí podá plavčík. Při zdravotních potížích jiného charakteru přivolají lékařskou pomoc.

8.Návštěvníci trpící epilepsíí či jiným zdravotním postižením tuto skutečnost ve vlastním zájmu ohlásí plavčíkovi.

9.Brouzdaliště je vyhrazeno dětem od 1 do 6 let. Osoby starší 6 let mají zákaz koupání v brouzdališti. Doprovod dětí ručí za jejich bezpečnost po dobu pobytu v areálu koupaliště.

10.Doba pobytu na vstupenku s omezeným časovým pobytem začíná a končí průchodem vstupním turniketem.

11.45 minut před koncem provozu je uzavřen přístup do areálu z venku. Areál se uzavírá 15 minut po čase, který je určen jako provozní doba.

12.V době bouřky je nutné z důvodu bezpečnosti opustit bazény podle pokynů plavčíka.

13.Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců provozovatele koupaliště, kteří jsou odpovědní za provoz, bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto Řádu.

 

                                     IV. V AREÁLU NENÍ DOVOLENO

 

1.Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.

2.Zakazuje se skákat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazená (startovací bloky).

3.Dále je zakázáno chování odporující bezpečnosti a mravnosti.

4.Zakazuje se bezdůvodné volání o pomoc.

5.Je zakázáno vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, sprch, WC druhého pohlaví a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.

6.Je zakázáno plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoliv znečisťovat areál koupaliště.

7.Je zakázáno používání soukromých elektrických přístrojů a jejich donáška do areálu.

8.V čisté zóně bazénu je zakázáno kouřit, jíst, pít, brát sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.

9.Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek.

10.Je zakázáno přelézat a podlézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní turnikety.

11.Do prostoru čisté zóny je možno vstupovat pouze přes brodítka po osprchování. V prostorách brodítek se nepoužívají mýdlové prostředky ani šampony.

12.V celém areálu platí zákaz kouření.

 

                                       V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit vypůjčené vybavení a klíče od skříněk.

2.Za zajištění první pomoci v areálu koupaliště a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.

3.Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržováním všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.

arrow_forwardDalší stránky v nabídce koupaliště